VIHEO | #1 Place to create animated video | Video Animation

Project Details

$10.00 Fixed Price

 

Ngày Cách ly thứ 69

N/A

Details

Video Title

Ngày Cách ly thứ 69

Video Description

Cách ly rất vui

Target Audience
Bạn bè
Video Duration
5 Hours 12 minutes
Type of Video
Vlog
Video Quality
HD
Video Language
Vietnamese
Will you be providing any audio / voice over?
Yes
Will you be providing any images for the video?
Yes
Reference Video
-
Budget
$10
Deadline
NaN-NaN-NaN
Story script
Ngày cách ly thứ 1: Ngồi đếm gạch sàn nhà
Ngày cách ly thứ 69: Tôi đã biết bao nhiêu lỗ trên cái mồng
Ngày cách ly thứ 7749: Tôi đã đã đặt được cảnh giới với lần quay tay thứ 7749
Any other comments
Không có

Proposals (0)

Please login to view this project proposals.
Save Filter
×